2/2/16

Salvem el Golfet

Primera introducció a les Normes d’ordenació territorial de les Comarques Gironines, que es veu que molts ajuntaments s’obliden que existeixen. 
PLA TERRITORIAL DE LES COMARQUES GIRONINES 
Normes d’ordenació territorial. 
Directrius de paisatge 
Article 1.5 Aplicació́ de les Directrius 
 1. Les Directrius del paisatge del Pla territorial són d’aplicació́ directa i obligatòria a tots els plans i projectes que afecten la imatge del territori o les condicions de percepció́. 
 Article 2.4 Fites visuals i fons escènics 
2. Cal evitar la desfiguració́ de les fites paisatgístiques, de la qual les noves construccions —ja siguin aïllades en sòl no urbanitzable o formant part de creixements urbans— en són la causa més freqüent. Els instruments d’ordenació́ urbanística han de tenir especial cura en la preservació́ de la imatge de les fites paisatgístiques condicionant les dimensions, volumetria i colors de les edificacions que poguessin afectar-la.